Produs Intelectual 1 (O1)

Elemente de bază ale standardului ocupațional pentru tutori

O1-RO O1-HU O1-DE O1-EN

Deoarece la nivelul țărilor partenere nu este reglementată unitar ocupația de ”tutore pentru stagiul de practică al elevilor din unitățile de învățământ polițienesc”, proiectarea unui program de formare adecvat se poate fundamenta ținând cont de elementele de bază ale unei astfel de ocupații (ex. activitățile, sarcinile și responsabilitățile specifice tutorilor elevilor). Aceste elemente vor asigura corelarea actului educațional cu cerințelor pieței muncii (elemente de bază ale standardului ocupațional) în domeniul ordinii și siguranței publice.

Creșterea rolului tutorelui impune identificarea și fundamentarea cerințelor pieței muncii în domeniul ordinii și siguranței publice pentru desfășurarea acestei calificări profesionale. Prin aceasta se va garanta recunoașterea cerințelor competenței profesionale, a cunostințelor și abilităților pe care tutorii profesionali trebuie să le dezvolte astfel încât să ducă la realizarea cu succes a activității pe care o îndeplinesc. Elaborarea unui astfel de instrument este necesară pentru a uniformiza și dezvolta performanța profesională pe linie de tutorat și de a evidenția competențele dobândite.

Instrumentul elaborat se va adresa în primul rând tutorilor, ale căror activități, sarcini și responsabilități vor fi definite unitar. În baza lui, unitățile teritoriale de poliţie, în calitate de angajatori ai tutorilor, vor defini criterii de selecție a polițiștilor care vor fi tutorii elevilor, pe perioada practicii, și,de asemenea, vor evalua activitatea realizată de tutori. Instituţiile de învăţământ polițienesc vor avea elevi mult mai bine pregătiţi, ca urmare a îndrumării lor de către personal instruit în acest sens, vor avea o bază solidă pe care vor putea dezvolta în continuare competenţe noi, abilităţi, atitudini necesare obținerii de performanțe superioare.

Instrumentul elaborat reprezintă el însuși un element inovativ, întrucât stabilește într-un cadru organizat și formalizat toate activitățile pe care trebuie să le desfășșare un tutore. Produsul va lua în considerare circumstanțele pe care tutorii le-ar putea întâlni în activitatea cu elevii, urmărindu-se în realizarea lui descrierea celor mai bune practici actuale din sistemul de învățământ polițienesc, precum și abordarea într-un context formal a educației civice a viitorilor polițiști, referitoare la diversitatea etnică și respectarea principiilor și normelor incidente în cazul contactului cu grupurile marginalizate în cele trei țări partenere, lucru care reprezintă un alt element inovativ.

Realizarea acestui produs intelectual va avea ca impact dezvoltarea unui Proiectul de standard de pregătire profesională a tutorilor pentru stagiul de practică al elevilor/studenților unităților de învățământ polițienesc; va contribui la dezvoltarea unei structuri pentru formarea și dezvoltarea profesională a tutorilor; va facilita informarea specialiștilor din cadrul unităților de poliție și a furnizorilor de formare profesională privind cerințele acestei ocupații.

Elaborarea acestui document va facilita identificarea competențelor acceptate pentru nivelurile de performanță cerute, va constitui un sprijin în elaborarea fișelor posturilor tutorilorva sprijini activitatea de recrutare a personalului, va contribui la dezvoltarea unui sistem stimulativ de evaluare a angajaților, la stabilirea sistemelor de management al calității și, nu în ultimul rând, va facilita elaborarea programelor de formare profesională cu impact asupra sistemului educațional polițienesc.

Cooperarea dintre parteneri promovează schimbul de expertiză în privința gestionării unitare a provocărilor actuale generate de de gestionarea crizelor de siguranță publică la nivel european și în privinţa pregătirii profesionale a polițiștilor, ceea ce va crea un cadru unitar de instruire practică în unitățile de învățământ polițienesc, prin dezvoltarea competențelor tutorilor/mentorilor și organizarea stagiului de practică în concordanță cu tendințele europene în domeniul educației și formării profesionale. Tutorii/mentorii vor avea posibilitatea de a beneficia de o pregătire unitară, corelată cu nevoile instituționale, dobândind competențele necesare exercitării activității de tutelă/mentorat pe baza unui program formal de pregătire elaborat în baza standardului ocupațional.

Instrumentul Elemente de bază ale standardului ocupațional pentru tutori reprezintă documentul care va preciza competențele și nivelul calitativ asociat rezultatelor activităților specifice acestei ocupații. Deși documentul elaborat în cadrul proiectului nu va constitui un standard ocupațional avizat, aprobat și asumat conform reglementărilor în vigoare, acesta poate sta la baza formulării unei propuneri avizate si documentate de elaborare a standardului ocupational pentru această profesie, la nivelul țărilor partenere.

Documentul va fi pus la dispoziția tuturor celor interesați (la nivel național sau internațional), pentru a fi un reper și un model de bune practici.

Tipul produsului: Metodologie/Ghid-Altele

Data începerii: 2020-12-01

Data finalizării: 2022-03-3